Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

Ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

Προϋπόθεση για την επιτυχία του πληροφοριακού συστήματος είναι η καλή εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης. Έτσι, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού και των προγραμμάτων, μπορεί  να γίνει η μελέτη και η σύνταξη ειδικών πλάνων εκπαίδευσης των στελεχών.

Η εκπαίδευση των χειριστών μπορεί να γίνει στους χώρους της επιχείρησης ή στις εγκαταστάσεις της Computer Life, όπου υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός, με δεδομένα πραγματικής εργασίας κάθε κλάδου.

Και στις δύο περιπτώσεις την εκπαίδευση αναλαμβάνουν έμπειροι εκπαιδευτές και επιστήμονες με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στον αντίστοιχο κλάδο.