Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

Μελέτες Pre Sales Support

Πριν την πώληση παρέχεται στον πελάτη μια πλειάδα υπηρεσιών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει με σιγουριά το κατά πόσο οι μηχανογραφικές λύσεις της Computer Life είναι οι κατάλληλες για την οργάνωση και την αυτοματοποίηση της εργασίας του.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης πελατών περιλαμβάνουν αξιολόγηση επί παντός, για το τι πρέπει να γίνει και πόσο θα στοιχίσει. Επίσης γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της απαιτούμενης μηχανογράφησης και δίνεται γραπτή έκθεση του αποτελέσματος της.

Στον πελάτη δίνεται έντυπο υλικό του απαιτούμενου εξοπλισμού και των προγραμμάτων, γίνεται ζωντανή  παρουσίαση των εφαρμογών (demo), όπως επίσης και εκτίμηση του επιπέδου παραμετροποίησης τους, με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης του πελάτη.