Η COMPUTER LIFE Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιό-τητας ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TUV RheinlandHellas S.A.

Προϊόντα


 •
Συστήματα ERP/CRM
 
 • Εμπορικές εφαρμογές

 • Ειδικές εφαρμογές για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

 • Ειδικές εφαρμογές για Τ.Ο.Ε.Β.

 •
Εξοπλισμός γραφείου και σπιτιού

 • Συστήματα Η/Υ & Περιφερειακά

 • Αναλώσιμα πληροφορικής & Αυτοματισμών γραφείων